นโยบายคุณภาพ

บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้พิจารณา จัดตั้งนโยบายคุณภาพให้เหมาะสมกับบริบท กลยุทธ์

และเป้าหมายขององค์กร โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน

และปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้มีการสื่อสารนโยบายคุณภาพ

ไปยังพนักงานทุกระดับให้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการตามระบบ และใช้เป็นกรอบในการกำหนด

วัตถุประสงค์คุณภาพทั้งนี้ บริบทองค์กรที่กำหนดขึ้น เป็นผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกองค์กร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงความต้องการ และความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้น ซึ่งได้กำหนดกระบวนการวิเคราะห์ไว้ใน

ระเบียบการปฏิบัติ เรื่องการวิเคราะห์บริบทองค์กร การประเมินความเสี่ยงและโอกาส บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะนำองค์กร

เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลตามข้อกำหนด ISO9001 ได้กำหนดนโยบายคุณภาพและ ดังนี้

 

“สร้างสรรค์นวัตกรรมคุณภาพ ใส่ใจบริการ”

นโยบายคุณภาพนี้ พนักงานทุกคนของบริษัทจะต้องเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและตรงกัน

สามารถนำไปปฏิบัติให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทโดยกำหนดให้จัดทำเป็นประกาศ

และเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบและจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายและเป้าหมาย

เพื่อการปรับปรุง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบริหารคุณภาพมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด

ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีการให้บริการติดตาม และบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียมจีพีเอส ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 55 ล้านบาท โดยมุ่งมั่นในการให้บริการ คิดค้นและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง อาทิ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายสื่อสารข้อมูลต่างๆ แอพพลิเคชั่น ที่สามารถใช้งานได้ ทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ด้วยประสบการณ์ยาวนานในการให้บริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียมจีพีเอส กว่า 15 ปี พร้อมทีมวิจัยและพัฒนามากประสบการณ์ บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ จึงทำให้บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือ ทั้งภาคภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการให้บริการ โดยทีมงานที่เชี่ยญชาญและมีประสบการณ์มากกว่า  16 ปี

ประสบการณ์ยาวนานกว่า 16 ปี

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการให้บริการ โดยทีมงานที่เชี่ยญชาญและมีประสบการณ์มากกว่า  16 ปี
ทีมงาน Call Center ที่รองรับการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ลูกค้าใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Call Center ที่พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง

ทีมงาน Call Center ที่รองรับการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ลูกค้าใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โปรแกรมที่ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทุกๆ Platform ไม่ว่าจะเป็น Web และ Smart Phone เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา

รองรับการใช้งานที่หลากหลาย

โปรแกรมที่ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทุกๆ Platform ไม่ว่าจะเป็น Web และ Smart Phone เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา
้

Service Center

เราได้เปิดให้บริการ Service Center เพื่อให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศถึง 25 จุดให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการที่ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยสูงสุด

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการที่ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยสูงสุด
เราได้ออกแบบระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์เพื่อความเสถียร รวดเร็ว ในการใช้งานและสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างไร้ขีดจำกัด

Cloud Service System

เราได้ออกแบบระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์เพื่อความเสถียร รวดเร็ว ในการใช้งานและสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างไร้ขีดจำกัด
map-01

ประโยชน์ของระบบติดตามยานพาหนะ (Automotic Vehicle Location)

ในปัจจุบันระบบติดตามยาพาหนะในการขนส่งสินค้าปัจจุบันเป็นเทคโนโลยี่ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจขนส่งสินค้า เนื่องจากสามารถทำให้ผู้ประกอบการขนส่งใช้ลดต้นทุนในการขนส่งได้เปนอย่างดี เช่น ลดการทุจริตของพนักงานขับรถที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การจัดการวางแผนเส้นทางการขนส่งทำให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกหรือหลบเลี่ยงเส้นทางที่ต้องใช้เชื้อเพลิงมากขึ่น รวมถึงการควบคุมพฤติกรรมการขับรถเร็วเกินกำหนดซึ่งส่งผลถึงความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทั้งคนและทรัพย์สิน

ปัจจุบัน Onelink ได้มีการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของการขนส่งโลจิสติกส์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะราคาน้ำมันหรือเชื้อเพลิงต่างๆ มีราคาที่สูงขึ้ยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในธุรกิจทุกภาคส่วน ระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking System) จึงมีความสำคัญในการทำงานโดยระบบ (GPS Tracking System) สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้ในการระบุตำแหน่งยานพาหนะ,สั่งเปิด-ปิดตู้สินค้า ,ตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่

front-image-of-a-rackmount-ser-1518408

โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการ

 • เซิร์พเวอร์ถูกติดตั้งไว้ที่ CAT IDC
 • ระบบความเร็วและความปลอดภัยสูง
 • สามารถรองรับข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจำกัด
 • ระบบสามารถรองรับปริมาณรถได้มากกว่า 50,000 คัน
 • ความเชื่อถือมากกว่า 99.9%

มาตรฐานอุปกรณ์

บริษัท วันลิ้งค์ ฯ ได้คัดเลือกผู้ผลิตที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการผลิตอุปกรณ์ GPS รวมถึงการพัฒนาร่วมกันโดยมีมาตรฐานการผลิตที่ทั่วโลกให้การยอมรับไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีมาตรฐานสูงสุด สำหรับการผลิตอุปกรณ์ให้มีมาตรฐานสำหรับการติดตั้งบนรถยนต์โดยเฉพาะ

 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 16949: 2009
 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 18001
 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน กสทช.
qc
call-center

Call Center ที่พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง

ทีมงาน Call Center ที่รองรับการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพHelpdesk

 • Engineering Support
 • CRM Support -IT & Network Support
 • Software & Programmer Support

วิศวกรโครงการ

 • ควบคุมการติดตั้งก่อนส่งมอบงาน
 • การวิเคราะห์และค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 • สำรวจบริเวณหน้างาน, ส่งมอบงาน
 • ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญจาก ส่วนกลางมากกว่า 10 ทีม
 • Service Center ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
บริการ