นโยบายคุณภาพ

บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้พิจารณา จัดตั้งนโยบายคุณภาพให้เหมาะสมกับบริบท
กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของมาตรฐาน และปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงให้มีการสื่อสารนโยบายคุณภาพ ไปยังพนักงานทุกระดับให้ทราบและตระหนักถึง
ความสำคัญของการดำเนินการตามระบบ และใช้เป็นกรอบในการกำหนด วัตถุประสงค์คุณภาพ
ทั้งนี้ บริบทองค์กรที่กำหนดขึ้น เป็นผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร และ
ปัจจัยภายนอกองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงความต้องการ และความคาดหวังจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้น ซึ่งได้กำหนดกระบวนการวิเคราะห์ไว้ใน ระเบียบการปฏิบัติ เรื่อง
การวิเคราะห์บริบทองค์กร การประเมินความเสี่ยงและโอกาส
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลตามข้อกำหนด ISO9001
ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ ดังนี้

“สร้างสรรค์นวัตกรรมคุณภาพ ใส่ใจบริการ”

นโยบายคุณภาพนี้ พนักงานทุกคนของบริษัทจะต้องเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและ
ตรงกัน สามารถนำไปปฏิบัติให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทโดย
กำหนดให้จัดทำเป็นประกาศและเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบ และจะทำการพิจารณา
ทบทวนนโยบายและเป้าหมาย เพื่อการปรับปรุง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ
บริหารคุณภาพมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับเรา

บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด

ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีการให้บริการติดตาม และบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียมจีพีเอส ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 55 ล้านบาท โดยมุ่งมั่นในการให้บริการ คิดค้นและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง อาทิ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายสื่อสารข้อมูลต่างๆ แอพพลิเคชั่น ที่สามารถใช้งานได้ ทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ด้วยประสบการณ์ยาวนานในการให้บริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียมจีพีเอส กว่า 15 ปี พร้อมทีมวิจัยและพัฒนามากประสบการณ์ บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ จึงทำให้บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือ ทั้งภาคภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ 

โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการ

 • เซิร์พเวอร์ถูกติดตั้งไว้ที่ CAT IDC
 • ระบบความเร็วและความปลอดภัยสูง
 • สามารถรองรับข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจำกัด
 • ระบบสามารถรองรับปริมาณรถได้มากกว่า 50,000 คัน
 • ความเชื่อถือมากกว่า 99.9%
GPS
เกี่ยวกับเรา

มาตรฐานอุปกรณ์

บริษัท วันลิ้งค์ ฯ ได้คัดเลือกผู้ผลิตที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการผลิตอุปกรณ์ GPS รวมถึงการพัฒนาร่วมกันโดยมีมาตรฐานการผลิตที่ทั่วโลกให้การยอมรับไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีมาตรฐานสูงสุด สำหรับการผลิตอุปกรณ์ให้มีมาตรฐานสำหรับการติดตั้งบนรถยนต์โดยเฉพาะ
 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 16949: 2009
 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 18001
 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน กสทช.

Call Center ที่พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง

ทีมงาน Call Center ที่รองรับการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Helpdesk
 • Engineering Support
 • CRM Support
 • IT & Network Support
 • Software & Programmer Support
เกี่ยวกับเรา
customer onelink

วิศวกรโครงการ

 • ควบคุมการติดตั้งก่อนส่งมอบงาน
 • การวิเคราะห์และค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 • สำรวจบริเวณหน้างาน, ส่งมอบงาน
 • ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญจาก ส่วนกลางมากกว่า 10 ทีม
 • Service Center ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ