อัตราค่าธรรมเนียมและบัญชีอัตราภาษี ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก และตาม พ.ร.บ.รถยนต์

อัตราค่าธรรมเนียมด้านใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 อัตราค่าธรรมเนียมตามพ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (1) ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งประจำทางต่อเส้นทางหนึ่ง ฉบับละ 15,000 บาท (2) ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งไม่ประจำทาง ฉบับละ 4,000 บาท (3) ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ฉบับละ 1,500 บาท (4) ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งส่วนบุคคล ฉบับละ 1,500 บาท (5) ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งระหว่างประเทศ      (ก) ตลอดปี ฉบับละ 5,000 บาท      (ข) เฉพาะคราว ฉบับละ 500 บาท (6) ใบอนุญาตประกอบการรับจ้างการขนส่ง ฉบับละ 5,000 บาท (7) ใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่ง ฉบับละ 10,000 บาท (8) ใบอนุญาตผู้ขับรถและใบอนุญาตนายตรวจ ฉบับละ […]

Onelink

June 12, 2018