การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล (ต่อชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี)

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่ เป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถบดถนน ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ หรือใบขับขี่รถชนิดอื่นอยู่เดิมแล้ว ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบขับขี่ชนิดนั้นๆ กรณีขาดต่อเกิน 1-3 ปี ต้องมาติดต่อจองคิวที่สำนักงานฯ ทั่วประเทศ หรือ สอบถามที่ 1584 หลักฐานประกอบคำขอ ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา ขั้นตอนการดำเนินการ        1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ       2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ ทดสอบสายตาทางลึก ทดสอบสายตาทางกว้าง ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า) อบรม 1 ชั่วโมง ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่ หมายเหตุ กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 […]

Onelink

October 18, 2017