การซื้อสินค้า Onelink ของท่านจาก บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด

ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยผู้ขาย และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น และให้ถือว่าท่านได้ยอมผูกพันและตกลงยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ถ้อยคำที่ระบุภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

ก. ผู้ขาย ” หมายถึง บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด

ข. ท่านหมายถึง บุคคลธรรมดา บริษัท หรือนิติบุคคล ที่ซื้อสินค้า และ

ค. สินค้า หมายความ สินค้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นเดียวหรือหลายชิ้น รวมถึงสินค้าทั้งหมด สำหรับการขายทางเว็บไซต์นี้

 1. เฉพาะบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะสามารถซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ได้
 2. ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านในการเก็บรักษา “ชื่อผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” ที่ท่านได้รับให้ เป็นความลับ
 3. ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ มิใช่คำเสนอของผู้ขายสำหรับการขายหรือการจัดหาซึ่งสินค้าหรือ บริการใดๆ หากแต่เป็นคำเชิญชวนให้ท่านทำคำเสนอ  ทั้งนี้ การส่งคำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี้ถือว่าท่าน ได้ทำคำเสนอมาถึงผู้ขายเพื่อซื้อสินค้าที่ท่านได้เลือกในเว็บไซต์ตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
 4. ผู้ขายจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อดำเนินการให้แน่ใจว่าราคาและรายละเอียดอื่นของสินค้าที่แสดงในเว็บไซต์มีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามผู้ขายสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นของสินค้าดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าโดยผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบหรือมีความรับผิดไม่ว่าในทางใดสำหรับความผิดพลาดของราคาสินค้าที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ และผู้ขายสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อที่อ้างอิงจากความผิดพลาดของราคาดังกล่าวราคาที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับการซื้อผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น และราคาสินค้าอาจจะแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ซื้อผ่านทางช่องทางขายอื่นนอกจากนั้นราคาที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ใช้บังคับและมีผลสมบูรณ์สำหรับการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น
 5. รูปถ่ายและรูปภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยบ่งบอกถึงลักษณะของสินค้า และอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง
 6. การได้รับคำสั่งซื้อจากท่านจะถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับใน ข้อตกลงของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ ของผู้ขาย และท่านอนุญาตให้ผู้ขายเก็บข้อมูล ประมวลผล เปิดเผย และใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการต่อคำสั่งซื้อของท่าน การจัดส่งสินค้า และเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อมูลส่วนบุคคล
 7. หากท่านยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของผู้ขายให้ถือว่าท่านตกลงเข้าเป็นสมาชิกของผู้ขายนับตั้งแต่การซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ในครั้งแรก
 8. การสั่งซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต

(1) สำหรับสินค้าที่สั่งซื้อผ่านบัตรเครดิต คำสั่งซื้อของท่านจะถือว่าได้รับการสนองรับจากทางผู้ขายก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินครบถ้วนและสมบูรณ์สำหรับสินค้าที่สั่งซื้อ และท่านได้รับจดหมายอิเล็คโทรนิคส์จากบริษัทผู้ขายที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของท่าน ( “ การยืนยันการชำระเงิน ” )

(2) ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้

(3) ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย

(4) ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น

(5 )ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น

(6) ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการคืนเงินอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

 1. การสั่งซื้อสินค้าผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับสินค้าที่สั่งซื้อผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ คำสั่งซื้อของท่านจะถือว่าได้รับการสนองรับจากผู้ขายก็ต่อเมื่อผู้ขายได้รับชำระเงินจากท่านครบถ้วน และท่านได้รับจดหมายอิเล็คโทรนิคส์จากผู้ขายและบริษัทที่ดำเนินการรับชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญานี้ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของท่านและยืนยันว่าได้รับการชำระเงินตามจำนวนที่ผู้ขายเรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว (“การยืนยันการชำระเงิน”)

 1. การเลือกชำระเงิน ณ เคาเตอร์เซอร์วิส

หากท่านเลือกที่จะชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางเคาเตอร์เซอร์วิส ท่านจะได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทของผู้ขาย (“การแจ้ง”) และได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทที่ดำเนินการรับชำระเงิน ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของท่าน การที่ท่านได้รับการแจ้งยังไม่ถือว่าเป็นการสนองรับคำเสนอสั่งซื้อสินค้าของท่าน คำสั่งซื้อของท่านจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ขายได้รับชำระเงินครบถ้วนและสมบูรณ์สำหรับสินค้าที่สั่งซื้อและท่านได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทที่ดำเนินการรับชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญา ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของท่าน และยืนยันว่าได้รับการชำระเงินตามจำนวนที่เรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว (“การยืนยันการชำระเงิน”)

 1. การชำระเงิน

(ก) การชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต – ท่านจะได้รับการส่งต่อไปยังเว็บภายนอกของบริษัทบัตรเครดิตซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญา เพื่อดำเนินการชำระเงินของท่าน โดยการชำระเงินของท่านผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นการตกลงผูกพันท่านตามเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทบัตรเครดิต และข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ภายนอกนั้น

(ข) การชำระเงินผ่านทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ – ท่านจะได้รับการส่งต่อไปยังเว็บภายนอกของบริษัทที่ดำเนินการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญา เพื่อดำเนินการชำระเงินของท่าน โดยการชำระเงินของท่านผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นการตกลงผูกพันท่านตามเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทที่ดำเนินการชำระเงิน และข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ภายนอกนั้น

(ค) การชำระเงินค่าผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส – ท่านจะต้องชำระเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนตามที่เรียกเก็บ ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิสภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่ท่านได้รับการยืนยันจากผู้ขาย คำสั่งซื้อสินค้าใดที่ไม่ได้มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นการยกเลิก

การชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ให้ถือเป็นข้อตกลงของท่านที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทที่ดำเนินการชำระเงินตามข้อ (ง) โดยได้รับการส่งต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกของบริษัทที่ดำเนินการรับชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญา เพื่อดำเนินการชำระเงินของท่าน โดยการชำระเงินของท่านผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นการตกลงผูกพันท่านตามเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทที่ดำเนินการรับชำระเงิน และข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ภายนอกนั้น

(ง) การชำระเงินทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของบริษัทที่ดำเนินการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญา และ/หรือ สถาบันการเงิน และผู้ขายจะไม่รับผิดใด ๆ หากบริษัทที่ดำเนินการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญา และ/หรือ สถาบันการเงิน ปฏิเสธการยอมรับ หรือความน่าเชื่อถือของบัตรเครดิต หรือธุรกรรมทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หรือธุรกรรมทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะ (1) ใช้ดุลยพินิจอย่างเต็มที่ในการปฏิเสธการชำระเงินใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งสาเหตุสำหรับการปฏิเสธนั้น และ (2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับสินค้าได้ตลอดเวลา คำสั่งซื้อทั้งหมดที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์จะขึ้นอยู่กับการสนองรับคำสั่งซื้อของผู้ขาย ผู้ขายอาจจะยอมรับหรืออาจจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อของท่านตามดุลยพินิจของผู้ขาย

 1. กรรมสิทธิ์ในสินค้าและความเสี่ยงในความสูญหายหรือเสียหายของสินค้าที่ท่านซื้อ จะโอนกลับไปยังท่านในทันทีที่สินค้าได้ถูกนำออกไปจากอาคารสถานที่ของผู้ขาย ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ขายได้รับชำระเงินครบถ้วนและสมบูรณ์สำหรับสินค้าที่สั่งซื้อแล้วเสมอ
 2. การจัดส่งสินค้า

(1) ภายหลังจากการยืนยันการชำระเงินผู้ขายจะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ซึ่งผู้ขายได้รับแจ้งไว้

(2) การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการสำหรับสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่จัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ใดๆก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลสำหรับการปฏิเสธนั้น

(3) เว้นแต่ฝ่ายผู้ขายจะได้ตกลงไว้เป็นประการอื่น ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าโดยบริการส่งสินค้าผ่านทางรถขนส่งเอกชนตามที่อยู่ที่ได้แสดงไว้ในคำสั่งซื้อของท่านที่ได้ส่งผ่านทางเว็บไซต์

(4) ถึงแม้ว่าผู้ขายจะได้ใช้ความอุตสาหะตามสมควรเพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าไปยังท่านได้ภายใน 3-5 วันทำการ นับจากท่านได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้วก็ตาม ผู้ขายไม่ให้การรับประกันใดว่าผู้ขายจะสามารถดำเนินการจัดส่งได้ภายในกรอบเวลานี้ และวันที่สำหรับการจัดส่งสินค้าซึ่งผู้ขายได้แสดงไว้นั้น เป็นวันที่โดยการคาดการณ์และไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างท่านกับผู้ขาย โดยผู้ขายจะไม่รับผิดสำหรับความล่าช้าใดที่เกิดขึ้นในการจัดส่งสินค้า ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดก็ตาม

(5) สินค้าทั้งหมดที่ถูกจัดส่งและได้รับตามที่อยู่ที่ระบุคำสั่งซื้อของท่าน จะถือว่าการจัดส่งเรียบร้อยและคำสั่งสมบูรณ์ กรณีที่ไม่มีผู้รับสินค้าที่จัดส่งไป ผู้ขายอาจใช้ดุลยพินิจในการจัดส่งสินค้าใหม่ และท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งสินค้าในคราวถัดไป

(6) ผู้ขายแนะนำให้ท่านตรวจสอบสินค้าทันทีที่สินค้าถูกจัดส่งถึงมือท่านภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า หากท่านพบว่าสินค้ามีการจัดส่งผิดพลาดหรือพบว่าสินค้าชำรุดบกพร่อง ท่านสามารถแจ้งคืนสินค้าให้แก่ผู้ขายได้ โดยติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ (+66) 2 106 5300 ภายใต้เงื่อนไขว่าสินค้านั้นจะต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ถูกเปิด และอยู่ในสภาพที่นำกลับมาจำหน่ายต่อได้

(7) ในกรณีที่สินค้าใดถูกจัดส่งให้โดยความผิดพลาดหรือมีความชำรุดบกพร่องท่านอาจขอส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้ขายได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้านั้น โดยโทรติดต่อผู้ขายที่เบอร์โทรศัพท์ (+66) 2 106 5300 และต้องแสดงให้เห็นว่าสินค้านั้นยังไม่ถูกเปิดและอยู่ในสภาพดีที่สามารถนำมาขายต่อได้ หากล่วงเลยระยะเวลา 7วันดังกล่าว ผู้ขายจะไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าให้แก่ท่านได้

 1. ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ความรับผิดทั้งหมดของผู้ขายสำหรับการสั่งซื้อสินค้าของท่านผ่านทางเว็บไซต์และสำหรับกรณีอื่นใดไม่ว่าภายใต้สัญญา ละเมิด หรือประการอื่น ( รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญหาย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง หรือการผิดข้อตกลงอื่นใดของผู้ขายตามที่ได้แสดงไว้นี้ ) ผู้ขายจะรับผิดไม่เกินไปกว่ามูลค่าราคารวมที่ได้รับชำระค่าสินค้าจากท่านผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อท่านไม่ว่าความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรง ทางอ้อม หรือความเสียหายใดที่เกิดขึ้นภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า ( ไม่ว่าเป็นความรับผิดเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อ การผิดสัญญา การแถลงข้อความเท็จ หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ) หรือความสูญหายใดที่เกิดขึ้นจากพนักงานของผู้ขาย ตัวแทน หรือพนักงานบริการลูกค้า
 2. ท่านตกลงจะคุ้มครองความรับผิดและปกป้องผู้ขายจากความสูญหาย หรือความเสียหายใดที่มีต่อทรัพย์สิน หรือทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรือชีวิตของบุคคลใด ซึ่งเป็นผลมาจากความผิด กระทำการหรืองดเว้นกระทำการโดยประมาท การจงใจทำให้เกิดความเสียหายของท่าน หรือจากการประพฤติผิดสัญญาของท่านตามที่แสดงไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
 3. รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า เฉพาะในกรณีพบความเสียหายหรือชำรุดบกพร่องของสินค้า  อันเกิดจากความผิดพลาดของโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น 
 4. ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ได้แสดงถึงภาระผูกพันและความรับผิดของผู้ขายทั้งหมดในเรื่องคำสั่งซื้อสินค้าของท่านผ่านทางเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการรับประกัน เงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นใดที่ผูกพันผู้ขาย เว้นแต่ที่ได้แสดงไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 5. ผู้ขายขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ตามดุลพินิจของผู้ขายโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า การที่ท่านยังคงเข้าใช้เว็บไซต์และส่งคำสั่งซื้อสินค้าต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไขดังกล่าวแล้วนั้นให้ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับการแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่มีขึ้นกับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว
 6. ผู้ขายไม่มีความรับผิดใดต่อความสูญหายหรือความเสียหายที่ท่านได้รับอันเกิดขึ้นมาจากความล่าช้าในการดำเนินการหรือการไม่สามารถดำเนินการ หรือหลุดพ้นจากความรับผิดภายใต้ข้อตกลงนี้โดยประการอื่น ตราบเท่าที่ความล่าช้าหรือการไม่สามารถดำเนินการนั้นเกิดขึ้นจากสถานการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย
 7. ท่านตกลงยอมรับว่าสินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนตัวเท่านั้น ท่านจะไม่นำสินค้าไปขายต่อ
 8. ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด หรือยกเลิก หรือลดปริมาณในการสั่งซื้อสินค้าได้ ในกรณีที่ผู้ขายเห็นว่าการสั่งซื้อนั้นอาจส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ขายหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่
 9. หากข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี้ ข้อใดไม่มีผลผูกพันและไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย หรือขัดต่อกฎหมายไม่ว่าด้วยเหตุใด โดยศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดี ข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ซึ่งข้อตกลงและเงื่อนไขที่ไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมายให้ถือว่าถูกตัดออกไป
 10. ข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงการแจ้ง และการยืนยันการชำระเงิน ให้ถือเป็นสัญญาของทั้งสองฝ่ายในการซื้อสินค้าของท่าน และให้มีผลใช้บังคับแทนข้อความอื่นใด หรือข้อตกลงอื่นใด ไม่ว่าตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตกลงด้วยวาจาระหว่างท่านกับผู้ขาย
 11. ข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี้ ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย
 12. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของท่านจะถูกส่งไปยัง บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ดังที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านล่าง

บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
646 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
cs@onelink.co.th
(+66) 2 106 5300