Onelink School On Tour ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับบริษัท เคซี สมาร์ทกรุ๊ป จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับช่างติดตั้งจีพีเอสภาคตะวันตก ภายใต้โครงการ “Onelink School” ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี


การอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถติดตั้งจีพีเอสในขั้นพื้นฐานได้รู้ถึงข้อควรปฏิบัติ และข้อควรระวัง ทั้งในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้สามารถช่วยแก้ปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้องตามหลักการ นอกจากได้รับความสนใจจากช่างมืออาชีพแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้กับเยาวชน และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจอยากประกอบอาชีพช่างเทคนิคอีกด้วย


เรียกได้ว่าโครงการอบรมช่างติดตั้งจีพีเอส หรือ Onelink School นั้น จัดขึ้นเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายร่วมกันในการเป็นผู้นำด้านโซลูชั่นของธุรกิจ GPS อย่างแท้จริง