Onelink Big Cleaning Day สร้างจิตสำนึกในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้พนักงานในบริษัทได้จัดความเป็นระเบียบของเอกสารและเพื่อให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร ให้สถานที่ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการทำงาน สร้างจิตสำนึกในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมบริษัทตระหนักถึง การสะสาง สะดวก สุขลักษณะและการสร้างนิสัย ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day