โทษปรับ การไม่ติดตั้งหรือถอด GPS ของรถ

การปลดหรือถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ถือเป็นเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ต้องมีและใช้ หากตรวจพบ – ขณะตรวจสภาพรถประจำปี จะไม่ให้ผ่านการตรวจสภาพ – ขณะใช้งานบนถนน มีความผิดตามมาตรา 148 มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

Onelink

April 12, 2018