การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งอุปกรณ์ และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง รุ่นที่ 2

ด้วยทางกรมประมงได้กำหนดมาตรฐานสมรรถนะและข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (VMS Gen 2) และจากข้อกำหนดฯ ซึ่งผู้ที่จะให้บริการติดตั้งซ่อมบำรุง ระบบติดตามเรือประมง (VMS Gen 2) จำเป็นจะต้องผ่านการอบรมการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงก่อนที่จะให้บริการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง (VMS Gen 2) ดังนั้นบริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด มีความยินดีในการจัดงานอบรม การติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเรือประมง (VMS Gen 2) ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคaม 2560 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ