หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561

วันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและวัตถุอันตราย หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรตามมาตรการอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ภายใต้แนวคิด “Safe Drive Save Lives ปลอดภัยทุกชีวิต ขับรถเป็นมิตรผู้ร่วมทาง” ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวที่ผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากส่งผลให้มีการจราจรหนาแน่นและคับคั่ง ทั้งยังมีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ  กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือ สหพันธ์ สมาคม ชมรม และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกจำนวน 15 แห่ง หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตรายในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  หากผู้ประกอบการขนส่งรายใดมีความจำเป็นต้องทำการขนส่งสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าว  ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่มีการสัญจรเป็นจำนวนมาก ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน  ไม่จอดรถกีดขวางการจราจรและบริเวณไหล่ทาง  กรณีที่รถเกิดขัดข้องหรือมีความจำเป็นต้องจอดรถในช่องทางเดินรถหรือบริเวณไหล่ทางจะต้องแสดงสัญญาณไฟกะพริบและจัดให้มีเครื่องหมายตามลักษณะและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2558 พร้อมดำเนินการแก้ไขและเคลื่อนย้ายรถให้พ้นจากทางเดินรถโดยเร็วที่สุด  สำหรับรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดตรึง ตู้คอนเทนเนอร์ (Twist Lock) ไว้กับตัวรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถ  ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการขนส่งละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง จนเป็นเหตุเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มีความผิดเปรียบเทียบปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท  และต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย