การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 2/2560 ณ บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 – 15.00 น. สมาคมรถเช่าไทย ได้จัดการประชุมครั้งที่ 2/2560 ซึ่งบริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่่ จำกัด ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยมีนายกสมาคมฯ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ สมาชิกสามัญ และ สมาชิกวิสามัญ ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในครั้งนี้ด้วย

 

การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจรถเช่า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการ

 

สำหรับสมาคมรถเช่าไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานบริการรถเช่า ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ และนักลงทุนต่างประเทศ และสงเสริมให้สมาชิกมีกฎระเบียบและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยจะดำเนินนโยบายต่างๆให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจกับภาครัฐหรือเอกชน และส่งเสริมกิจการต่างๆ เพื่อสังคม ที่เกี่ยวกับธุรกิจรถเช่า เช่น การสร้างงานและพัฒนาคุณภาพแรงงานแก่พนักงานขับรถ ส่งเสริมโครงการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ