การขับรถด้วยความเร็วเกินกว่ากำหนด ต่อเนื่องเกิน 2 นาที

การขับรถด้วยความเร็วเกินกว่ากำหนด ต่อเนื่องเกิน 2 นาที
รถบรรทุก = 80 กม./ชม.
รถลากจูง= 60 กม./ชม.
รถโดยสาร = 90 กม./ชม.
มีความผิดตามมาตรา 111 (พรบ. การขนส่งทางบก) และ มาตรา 67 (พรบ.จราจรทางบกฯ) มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท