กรมการขนส่งทางบก เข้มงวดความปลอดภัย รับมือหยุดยาว 7-11 ก.ค. นี้

กรมการขนส่งทางบก เข้มงวด!!! มาตรการเพิ่มความปลอดภัย รองรับการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาวันที่ 7-11 ก.ค. 2560 กำชับผู้ประกอบการเตรียมรถโดยสารและพนักงานขับรถ ตรวจความพร้อมความปลอดภัยตาม Checklist ทั้งตรวจเข้มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100% รวมถึงกวดขันเฝ้าระวังกลุ่มมิจฉาชีพไม่ให้เอาเปรียบผู้โดยสารทุกกรณี
sanit
นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในปีนี้ รัฐบาลกำหนดให้มีวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนมีการเดินทางเพื่อไปทำบุญตามประเพณีหรือท่องเที่ยว ซึ่งกรมมีมาตรการเพื่อควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก เข้มข้น จริงจัง ตามมาตรการรักษา ความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงตั้งแต่วันที่ 7-11 กรกฎาคม 2560 ด้วยการเน้นมาตรการ คนพร้อมรถพร้อมในระบบรถโดยสารสาธารณะควบคู่กับการจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอสำหรับการเดินทางของประชาชน ไม่ล่าช้า และต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ควบคุมความปลอดภัยในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบ
รวมถึงบริหารจัดการการเดินรถภายในจังหวัดเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้โดยสะดวกรวดเร็ว ส่วนมาตรการด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดสภาพความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอดรถ ตามมาตรฐานความปลอดภัย (Checklist) ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น ระบบเบรก ยาง ล้อ เข็มขัดนิรภัย ประตูรถ ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก การติดตั้ง GPS ตรวจสารเสพติดและระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ 100% สมุดประจำรถเพื่อตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน ฯลฯ หากพบรถหรือคนขับมีข้อบกพร่องที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยในการให้บริการ สั่งห้ามให้บริการทันทีควบคู่กับการตรวจสอบการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ในเส้นทาง สายหลัก เข้า–ออก กรุงเทพมหานครไปสู่ภูมิภาค พร้อมติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ต้องเดินทางตลอดช่วงเทศกาล และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงโทษหรือปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่ต่อไปในอนาคต
4
กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการตรวจความพร้อมของรถและคนขับ กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุจากสภาพตัวรถหรือการละเลยการปฏิบัติตามเงื่อนไขความปลอดภัยที่กำหนด จะพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดในสถานหนัก และผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบทุกกรณี ถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตรวจสอบการติดตั้งเข็มขัด และดูแลให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามทำการออกเดินรถจากสถานีอย่างเด็ดขาด รวมทั้งห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถและในสถานีขนส่งผู้โดยสาร เฝ้าระวังป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพไม่ให้ผู้โดยสารถูกเอาเปรียบ ทั้งการฉวยโอกาสขายตั๋วโดยสารเกินราคา ให้ผู้โดยสารยืนบนรถ เป็นต้น พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความปลอดภัย พบกลุ่มมิจฉาชีพหรือได้รับการให้บริการไม่เป็นธรรม ถูกเอาเปรียบ พบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย รถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย ขับเร็วเกินอัตราที่กำหนด หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
ขอบคุณข้อมูล http://www.thansettakij.com