GTrack CarChat Manual

การสมัครสมาชิกของระบบ CarChat จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบ CarChat ได้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Web Application หรือ Mobile Application โดยการสมัครสมาชิกสามารถทำได้ดังนี้

 • ในหน้าเข้าสู่ระบบ กดปุ่ม “Register”

  Exmaple
 • ผู้ใช้งานจะพบกับช่องให้กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานและการประกัยภัย
  • ผลิตภัณฑ์ : ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้งานต้องการลงทะเบียน
  • MID: รหัสของอุปกรณ์ สามารถดูได้ที่หน้ากล่องผลิตภัณฑ์
  • SIM Serial No. : รหัสของซิมที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ สามารถดูได้ที่หน้ากล่อง

  • ชื่อ: ชื่อของผู้ใช้งาน
  • นามสกุล: นามสกุลของผู้ใช้งาน
  • เลขประจำตัวประชาชน: เลขประจำตัวประชาชนของผู้ใช้งาน
  • วันเดือนปีเกิด: วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้งาน
  • เบอร์มือถือ: เบอร์โทรศัทพ์ที่ติดต่อได้
  • E-mail: อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้

  • เลขที่: เลขที่หรือบ้านเลขที่ตามที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งาน
  • หมู่: เลขที่หมู่ตามที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งาน
  • หมู่บ้าน/อาคาร: หมู่บ้านหรืออาคารตามที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งาน
  • ซอย: ซอยตามที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งาน
  • ถนน: ถนนตามที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งาน
  • แขวง/ตำบล: แขวงหรือตำบลตามที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งาน
  • เขต/อำเภอ: เขตหรืออำเภอตามที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งาน
  • จังหวัด: จังหวัดตามที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งาน
  • รหัสไปรษณีย์: เลขที่ไปรษณีย์ตามที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งาน
  • ประเทศ: ประเทศตามที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งาน

  • หากเกิดเหตุฉุกเฉินให้กดปุ่มเพื่อส่งข้อความไปที่เบอร์: หมายเลขโทรศัทพ์มือถือของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน ในกรณีการติดต่อฉุกเฉิน หรือมีการกดปุ่ม SOS
  • ความสัมพันธ์: ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานและเจ้าของหมายเลขโทรศัทพ์ฉุกเฉิน

  • ยี่ห้อรถ: ยี่ห้อของรถที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์
  • รุ่นรถ: รุ่นของรถที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์
  • ทะเบียนรถ: ทะเบียนของรถที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์
  • จังหวัด: จังหวัดที่จดทะเบียนของรถที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์
  • สีรถ: สีของรถที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์

  • ชื่อตัวแทนจำหน่าย: ชื่อตัวแทนจำหน่ายที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์

  • ชื่อผู้ใช้งาน: ชื่อผู้ใช้งานสำหรับการเข้าสู่ระบบ
 • ศึกษารายละเอียดในเงื่อนไข และเลือก “ข้าพเจ้าตกลงยินยอมในเงื่อนไข CarChat”
 • กดปุ่ม Register
 • ผู้ใช้งานจะได้รับข้อความรหัสผ่าน นำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้รับมาเข้าสู่ระบบ
Exmaple

หน้าจอกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิก