1 มีนาคม 2561 ทำใบขับขี่ใหม่ ต้องใช้
“ใบรับรองแพทย์ 2 ท่อน” มาตรฐานแพทยสภา