ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ลักษณะงาน
  • จัดหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติตามแผนการตลาด
  • ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ กำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ จัดทำเอกสารคู่มือการทำงาน และรวมไปถึงการจัดเตรียมกระบวนการอื่นๆ  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์พร้อมขาย
  • รับผิดชอบกระบวนการทดสอบทั้งหมดตามขั้นตอนการทดสอบผลิตภัณฑ์
  • ปรับปรุงคุณภาพและแก้ไขปัญหาของตัวผลิตภัณฑ์ ในการแก้ไขปัญหาจะทำงานร่วมกับผู้ผลิตต่างประเทศ
  • สนับสนุนฝ่ายต่างๆ ในด้านเทคนิคและผลิตภัณฑ์
  • จัดอบรมให้ความรู้ภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ก่อนออกวางตลาด
  คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ  25 – 35 ปี
  • จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา  อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า   หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์อื่น หรือ  การเชื่อมต่อผ่านบลูธูท
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน โปรแกรม VB, C/C++, JAVA หรือการเขียน App บนมือถือ
  • มีประสบการณ์การทำงาน 2 – 5 ปี  
  • หากมีประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ อิเล็คทรอนิค หรือไฟฟ้ารถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่
  • สามารถทำงานนอกสถานที่ หรือออกต่างจังหวัดได้
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
   หากสนใจ ส่งประวัติ (Resume) มาที่ hr@onelink.co.th, salinee@onelink.co.th  หรือ โทร 02-1065300 ต่อ 501-502
 • ลักษณะงาน:
  • วางแผนการขาย วิเคราะห์ตลาด หาช่องทางการขายใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย
  • รับผิดชอบการขาย และรับเป้าการขาย ตามที่กำหนด
  • รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า เข้าเยี่ยมเยียน นำเสนอสินค้า Update โปรแกรม และบริการใหม่ๆให้ลูกค้าทราบอย่างสม่ำเสมอ
  • นำเสนอ Solution ให้ลูกค้า ประสานงาน ติดตามงาน จนส่งมอบแล้วเสร็จ
  • ทำรายงานการเข้าเยี่ยมลูกค้า และรายงานยอดประมาณการขายในแต่ละเดือน และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ:
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 26 -35 ปี
  • การศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม, IT/Telecom, Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ ในการขาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office,  Internet และ E-Mail ได้เป็นอย่างดี
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
   หากสนใจ ส่งประวัติ (Resume) มาที่ hr@onelink.co.th, salinee@onelink.co.th  หรือ โทร 02-1065300 ต่อ 501-502
 • รายละเอียดงาน
  • เก็บข้อมูลที่จำเป็น เพื่อนำมาวิเคราะห์และนำไปพัฒนาระบบ หรือแอพลิเคชั่น
  • พัฒนาโปรแกรมบนระบบ Android  และ IOS และดำเนินการจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้จริง
  • จัดทำคู่มือการใช้งานระบบหรือแอพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น
  • สนับสนุนเมื่อเกิดปัญหากับระบบ หรือแอพลิเคชั่น
   
  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย หรือ  หญิงอายุ  23 – 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม หรือ วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขา คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมบนระบบ Android  และ  IOS
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้ดี
   
  คุณสมบัติอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ HTTP  POST/ GET  ใช้งานบนระบบฐานข้อมูล SQL Lite และสามารถใช้งาน JSON, XML ได้
  • มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรม OOP
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน MS Office , Xamarin
  • หากมีความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP , PYTHON จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  หากสนใจ ส่งประวัติ (Resume) มาที่ hr@onelink.co.th, salinee@onelink.co.th  หรือ โทร 02-1065300 ต่อ 501-502
 • หน้าที่ และความรับผิดชอบ
  • ร่วมประชุม จดบันทึกความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนาระบบ
  • วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า หรือตามแผนการตลาดขององค์กร
  • พัฒนาโปรแกรม นำเสนอความคืบหน้าในการพัฒนาอยู่เสมอ รวมถึงประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้งานตรงกับความต้องการของลูกค้า
  • จัดทำเอกสารของโปรแกรมที่ตนเองพัฒนาขึ้น และจัดอบรมผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจการใช้งานระบบ
  • ตรวจสอบ วิเคราะห์ นำเสนอแนวทางแก้ไข และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
   
  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 23 – 35 ปี
  • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ หรือทักษะในการพัฒนาโปรแกรม Javascript ด้วยภาษา XML , XQuery  ,HTML   , CSS  
  • มีความรู้ด้าน Postgresql 8.4  (postgis add in)  ,  Store  Procedure & function*
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Google Map API*
  • เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อแผนงานที่กำหนด
  • สามารถทำงานเป็นทีม และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
   หากสนใจ ส่งประวัติ (Resume) มาที่ hr@onelink.co.th, salinee@onelink.co.th  หรือ โทร 02-1065300 ต่อ 501-502
 • Responsibility:
  • Analyze market movement, competitor, product, price, sales volume, regulations and etc.
  • Find new business opportunity and making marketing plan
  • sourcing new product to math with market need
  • Prepare product line up strategy for ASEAN country as well as new technology and customer demand trend
  • Coordinate closely with various function such as Engineering, Purchasing, and After Sales to ensure timing of planning, purchasing, and product implementation
  • Manage and drive profitability to meet company objective
  Qualification:
  • Bachelor’s degree in Engineering, Business or related fields
  • Good communication, interpersonal and presentation skills
  • Result-oriented and dynamic person
  • Good command of English both written and speaking (TOEIC score of 600+ is required)
  • Computer literacy
  • Able to travel both of domestic and oversea
  • Have driving license and own car
   หากสนใจ ส่งประวัติ (Resume) มาที่ hr@onelink.co.th, salinee@onelink.co.th  หรือ โทร 02-1065300 ต่อ 501-502
 • ความรับผิดชอบ
  • รับผิดชอบตรวจรับ และบันทึกรับเงิน – รับเช็ค รวมถึงบันทึกการตัดจ่าย
  • กระทบยอดบัญชีต่างๆ และนำเสนอผู้บริหารเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือ รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
  • ประสานงานกับทางธนาคาร เกี่ยวกับเรื่องการเงินของทางบริษัทฯ
  • ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงินสดย่อย นำเสนอผู้บริหาร และบันทึกพร้อมทำรายงานสรุปการเบิก-จ่ายเงินสดย่อยรายวัน
  • ตรวจสอบการเบิกจ่าย ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งทำรายงาน
  • รับผิดชอบหน้าที่งานจัดทำเช็ค ส่งเอกสารให้บัญชีตรวจสอบ จัดทำเช็คพร้อมเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ และบันทึกการจ่ายเช็คในระบบคอมพิวเตอร์
  • ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ติดตาม ทวงถามเอกสารการจ่ายเงินจากผู้ขาย และจัดเรียงใบกำกับภาษีตามรายงานภาษีซื้อ
  • ดูแลเรื่องการติดตามหนี้
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
  • มีประสบการณ์ทางด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ในการประสานงานติดต่อกับธนาคาร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office)
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี ซื้อ-ขาย เป็นอย่างดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • หากเคยใช้โปรแกรม Winspeed จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
   หากสนใจ ส่งประวัติ (Resume) มาที่ hr@onelink.co.th, salinee@onelink.co.th  หรือ โทร 02-1065300 ต่อ 501-502