ร่วมงานกับเรา

Job Vacancies - Base in Phnom Penh

 • CS & Administrator ( 1 positions)
  Job Purpose
  Coordinate office activities and operations to secure efficiency and compliance to company policies. Answer incoming calls from customers to take orders, answer inquiries and questions, handle complaints, troubleshoot problems and provide information.
  Main Job Tasks and Responsibilities
  • Create and update records and databases with personnel, financial and other data
  • Track stocks of office supplies and place orders when necessary
  • Submit timely reports and prepare presentations/proposals as assigned
  • Assist colleagues whenever necessary
  • answer calls and respond to emails 
  • handle customer inquiries both telephonically and by email
  • research required information using available resources
  • manage and resolve customer complaints
  • provide customers with product and service information
  • enter new customer information into system
  • update existing customer information 
  • identify and escalate priority issues
  • route calls to appropriate resource
  • follow up customer calls where necessary
  • complete call logs
  • produce call reports
  • Ability to coach team when business is expanded
  Qualification and Experience
  • Experience 3-5 Years
  • Bachelor degree or equivalent in BA, Computer science/IT
  • Good command in Cambodian and Thai language
  • Ability to communicate in English is favourable
  • proficient in relevant computer applications
  • required language proficiency
  • knowledge of customer service principles and practices
  • knowledge of call center telephony and technology
  • some experience in a call center or customer service environment
  • good data entry and typing skills on computer
  • Good human touch skill

   

  Download file  Administratr

   

 • Field service Technician
  Job Purpose
  We are looking for a self-starter Field service technician to deliver the desired customer service experience. The goal is to drive service success that improves customer satisfaction, maximizes customer retention and increases profitability.
  Main Job Tasks and Responsibilities
  • Responsibility for field operation of installation and maintenance of mobile unit GPS on vehicle
  • Manage and operate field work until the job delivery is done
  • Produce timely and detailed service reports
  • Document processes
  • Operate vehicle in a safely manner and use field GPS tracking systems
  • Follow all company’s filed procedures and protocols
  • Cooperate with team and share information across the organization
  • Build positive relationships with customers
  • Ability to coach and manage team when business is expanded
  Qualification and Experience
  • Experience 3-5 Years of electronic device installation and maintenance, GPS mobile unit is favourable.
  • Ability to troubleshoot, test, repair and service technical equipment
  • Good command in Cambodian and Thai language
  • Ability to work flexible shifts and to adapt to changing work schedules
  • Familiarity with mobile tools and applications
  • Diploma or Bachelor degree in Electronic/Telecom or relate field

   

   Field service Technician

 • Sales Manager ( 1 Position)
   Job purpose
  We are looking for a high-performing Sales Manager to help us meet our customer acquisition and revenue growth targets by keeping our company competitive and innovative. You will be responsible for maximizing our sales target potential, crafting sales plans and justifying those to plans to the upper management.
  The goal is to drive sustainable financial growth through boosting sales and forging strong relationships with clients.
  Responsibilities
  • Achieve growth and hit sales targets by successfully managing the sales team in the future.
  • Design and implement a strategic business plan that expands company’s customer base and ensure it’s strong presence
  • Build and promote strong, long-lasting customer relationships by partnering with them and understanding their needs
  • Present sales, revenue and expenses reports and realistic forecasts to the management team
  • Identify emerging markets and market shifts while being fully aware of new products and competition status
  Qualification and Requirements
  • BS degree in business administration, Computer science, Engineering or a related field
  • Market knowledge
  • Communication and negotiation skills
  • Ability to build rapport
  • Time management and planning skills
  • Successful previous experience as a sales representative or sales manager, consistently meeting or exceeding targets
  • Demonstrated ability to communicate, present and influence credibly and effectively at all levels of the organization
  • Proven ability to drive the sales process from plan to close
  • Strong business sense and industry expertise
  • Excellent mentoring, coaching and people management skills
  • Good command in Cambodian, English and Thai language
  • 5 Years experience in Sales &  team management.

   Sales Manager

 • Technical Support Supervisor
  Job Purpose
   We are looking for a Technical Support Engineer to provide enterprise-level assistance to our customers. You will diagnose and troubleshoot software and hardware problems and help our customers install applications and programs.
  Technical Support responsibilities include resolving network issues, configuring operating systems and using remote desktop connections to provide immediate support. You will use email and chat applications to give clients quick answers to simple IT issues. For more complex problems that require nuanced instruction, you will contact clients via phone and/or provide clear, written instructions and technical manuals.
  To be qualified for this role, you should hold a degree in a relevant field, like Computer Science, IT or Software If you’re naturally a helper, enjoy assisting people with computer issues and are able to explain technical details simply, we’d like to meet you.
  Ultimately, you will be a person our customers trust. They will rely on you to provide timely and accurate solutions to their technical problems.
  Main Job Tasks and Responsibilities
  • Identify solutions to software and hardware and IT issues, both office network and product servicing to customer
  • Diagnose and troubleshoot technical issues, including account setup and network configuration
  • Ask customers targeted questions to quickly understand the root of the problem
  • Track computer system issues through to resolution, within agreed time limits
  • Coordinate with international technical teams to solve IT and Network issues (e.g. software developers, server team, mobile device team)
  • Provide prompt and accurate feedback to customers
  • Ensure all issues are properly logged
  • Follow up with clients to ensure their IT systems are fully functional after troubleshooting
  • Prepare accurate and timely reports
  • Document technical knowledge in the form of notes and manuals
  • Solve customer technical issue, training and handle customer relationship
  • Good human touch and people communication
  Qualification and Experience
  • Proven work experience as a Technical Support, Desktop Support, IT Help Desk Technician or similar role
  • Hands-on experience with Windows/Linux environments
  • Good command in Cambodian and Thai language
  • Good understanding of computer systems, mobile devices and other tech products
  • Ability to diagnose and troubleshoot basic technical issues
  • Solving and communication skills
  • Ability to provide step-by-step technical help, both written and verbal
  • BS, Diploma degree in Information Technology, Computer Science or relevant field
  • Additional certification in Microsoft, Linux or similar technologies is a plus

   

  Technical Support Supervisor

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 •  Job Description
  –   พัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ และทันกับเวลาที่กำหนด
  –   กำหนดแนวทางและเทคนิคในเขียนโปรแกรมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
  –   วางแผนการตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานก่อนส่งมอบ
  –   ทำการตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานว่าสามารถนำไปใช้งานได้จริงหรือไม่ (Validation)
  –   จัดทำเอกสารการตรวจสอบความถูกต้องของระบบงาน
  –   จัดทำเอกสารการติดตั้งระบบงาน
  –   ให้คำแนะนำ  Developer ในทีมในการเขียนโปรแกรมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  –   วิเคราะห์ และให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานภายในเวลาที่จำกัด

  Qualifications
  –   ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  –   มีการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ หรือสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์
  –   มีประสบการณ์ในสายงานพัฒนาซอฟท์แวร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  –   มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Software Developer ไม่น้อยกว่า 4 ปี

  มีความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานดังนี้
  –   มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่อง Object – Oriented Analysis and Design ในการออกแบบซอฟท์แวร์
  –   มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ C# .NET application , Web Application  , Web Service  , Java ,Java Script ,SQL  , Bootstrap  , Maps  , GIS
  –   มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล PostgreSql และการใช้ Linux  Commandใช้
  –  มีความรู้ในเรื่อง Software Development Process, Software Development Life Cycle
  –   พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  –   มีทักษะความเป็นผู้นำ เรียนรู้เร็ว และมีความละเอียดรอบคอบ
 •  
  รายละเอียดการทำงาน
  • แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานของระบบงานจากลูกค้า และจากหน่วยงานภายในบริษัท
  • ประสานงานการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นและปัญหาในเชิงลึกได้
  • สนับสนุนเรื่องการร้องขอข้อมูลเชิงลึก ในเรื่องของรายงานและข้อมูลต่างๆ ของระบบ
  • ดูและติดตามการทำงานของระบบงานให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
   
  คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขา IT   หรือ สาขาทีเกี่ยวข้อง  
  • สามารถใช้งานคำสั่ง SQL และ Linux Command เบื้องต้นได้
  • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ การทำของระบบ Web Application
  • สามารถเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้ ไม่จำกัดเรื่องของภาษา
  • สามารถทำงานในภาวะที่กดดันได้
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ
   
 •  
  รายละเอียดตำแหน่งงาน
  1. กำหนดสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลของแต่ละผู้ใช้งาน ตรวจสอบการเข้าใช้ฐานข้อมูลของผู้ใช้
  2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำางานและจัดการค่าพารามิเตอร์ของฐานข้อมูลซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วของการดึงข้อมูลของผู้ใช้
  3. ดูแลจัดการข้อมูลที่จัดเก็บอยู่เบื้องหลังและการเรียกใช้ข้อมูลของผู้ใช้ที่อยู่เบื้องหน้า
  4. แก้ไขปรับปรุงการออกแบบทางกายภาพเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อที่การจัดเก็บข้อมูล
  5. ติดตั้งและทดสอบระบบจัดการฐานข้อมูลเมื่อต้องการปรับเปลี่ยนเวอร์ชัน
  6. รักษาป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานและควบคุมและกำาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลการจัดการข้อมูล วางรูปแบบจัดการและทดสอบแผนการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล
  7. ตรวจสอบเนื้อที่สำหรับจัดเก็บการสำรองข้อมูล ขั้นตอนการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลให้สามารถทำางานได้อย่างถูกต้อง
  8. จัดทำแผนรองรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลที่จัดเก็บ
  9. ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหัวหน้าส่วนงานไอที โปรแกรมเมอร์ที่มีการใช้งานฐานข้อมูล นักพัฒนาเว็บไซต์
  10. มอนิเตอร์ฐานข้อมูลต่างๆ และ Tuning ระบบเพื่อการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
  คุณสมบัติ
  1. จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสาตร์คอมพิวเตอร์  / วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  หรือเทคโนโลยี สารสนเทศ
  2. มีความรู้เกี่ยวกับ Database ที่สำคัญ
  3. มีความรู้ PostgreSQL
  4. มีประสบการณ์การทำงาน Software & Database อย่างต่ำ 2-3 ปี
  5. หากมีความรู้แบบ Non-Structure Database , กลุ่ม No-SQL Database  เช่น Mongo DB, HADOOP  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  คุณสมบัติอื่นๆ
  1. กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ตลอดเวลา
  2. ต้องการความเจริญก้าวหน้า Proactive Style
   
  สวัสดิการ
  1. เงินเดือน
  2. ค่า Incentive
  3. เงินโบนัสประจำปี
  4. ปรับเงินเดือนประจำปี
  5. ประกันสังคม
  6. ประกันอุบัติเหตุ
  7. ตรวจสุขภาพประจำปี
  8. ท่องเที่ยวประจำปี
  9. ฝึกอบรม
  10. เงินช่วยเหลือ (งานแต่ง, งานบวช, งานศพ ฯลฯ)
 • ลักษณะงาน :-
  • ติดตั้ง และซ่อมอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS)
  • แนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นแก่ลูกค้า
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้
  • สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ในขณะปฏิบัติงาน
  คุณสมบัติ :-
  • เพศชาย
  • ระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องยนต์ หรือไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • เรียนรู้งานเร็ว และทำงานเป็นทีมได้ รักงานบริการ และอัธยาศัยดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน
  • มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถทำงานต่างจังหวัด หรือทำงานในบางเสาร์-อาทิตย์ได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
  • มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
  สวัสดิการ
  • ค่าโทรศัพท์
  • ค่าเบี้ยเลี้ยงออกปฏิบัติงานต่างจังหวัด
  • ค่า Incentive
  • เงินโบนัสประจำปี
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • ฝึกอบรม
 • ลักษณะงาน
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ และ Update ข้อมูลสินค้าให้แก่ลูกค้าช่องทางต่างๆ
  • สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  • หาตลาดหรือช่องทางเพื่อเพิ่มยอดขาย
  • รักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่
  • รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ติดต่อประสานงาน ติดตามงานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
  • ทำรายงานการเข้าเยี่ยมลูกค้า และรายงานยอดประมาณการขายในแต่ละเดือน และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ ในงานขาย 2-5 ปี (หากมีประสบการณ์ในธุรกิจ  อุปกรณ์เทคโนโลยี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office,  Internet และ E-Mail ได้เป็นอย่างดี
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ
  • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองดี
  • มีบุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี   มีใจรักในการบริการและรักงานขาย
  สวัสดิการ และผลตอบแทน
  • เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • ค่าโทรศัพท์ และค่า Internet
  • ค่าเดินทาง และค่าทางด่วน
  • ค่าสึกหรอรถยนต์
  • ค่าเบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • ประกันชีวิต และอุบัติเหตุกลุ่ม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ท่องเที่ยว และฝึกอบรมประจำปี