ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ลักษณะงาน
  • จัดหาและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เซ็นเซอร์ รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ และรวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่น  ตามความต้องการของลูกค้าและตลาด
  • ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ กำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ จัดทำเอกสารคู่มือการทำงาน และรวมไปถึงการจัดเตรียมกระบวนการอื่นๆ  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์พร้อมขาย
  • รับผิดชอบกระบวนการ Config and Test กำหนดขั้นตอนการทดสอบผลิตภัณฑ์
  • ปรับปรุงคุณภาพและแก้ไขปัญหาของตัวผลิตภัณฑ์ ในการแก้ไขปัญหาจะทำงานร่วมกับผู้ผลิตต่างประเทศ
  • สนับสนุนฝ่ายต่างๆ ในด้านเทคนิคและผลิตภัณฑ์
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / หญิง อายุ  25 – 37 ปี
  2. จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา  อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า   หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์อื่น
  4. มีประสบการณ์การทำงาน  2 ปีขึ้นไป
  5. หากมีประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. สามารถเขียนแบบ, Wiring diagram และสามารถอ่านวงจรไฟฟ้าได้
  7. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่ และ สามารถทำงานนอกสถานที่  หรือออกต่างจังหวัดได้
  8. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  สวัสดิการ
  • เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ  ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • ค่าเดินทาง
  • ค่าล่วงเวลา
  • ฝึกอบรม
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ (งานแต่ง, งานบวช, งานศพ ฯลฯ)
 • พื้นที่รับผิดชอบ                
           1. ภาคอีสาน ตอนล่าง  ประจำที่ จังหวัดอุบลราชธานี
  1. ภาคอิสาน ตอนล่าง ประจำที่ จังหวัดนครราชสีมา
  2. ภาคใต้ ตอนล่าง ประจำที่ จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่)
  3. ภาคกลาง ประจำที่ จังหวัดนครสวรรค์
  4. ภาคกลาง ประจำที่ (จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.สระบุรี หรือ จ.สุพรรณบุรี)
  หน้าที่หลัก
  • วางแผนกลยุทธ์การขาย การตลาดและการบริการ เพื่อบรรลุเป้าหมายของสาขา / พื้นที่รับผิดชอบเป้าการขาย
  • ออกเยี่ยมลูกค้า และตัวแทนการจัดจำหน่าย  เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ   รวมทั้งบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • จัดทำใบเสนอราคาสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า / ช่องทางการจัดจำหน่าย
  • จัดกิจกรรมทางการตลาด เช่นการอบรมลูกค้า หรือ ตัวแทนจำหน่าย
  • บริหารและควบคุมการเก็บเงินค่าติดตั้ง และค่าบริการ
  • รายงานสรุปยอดขาย การเก็บเงิน และ ข้อมูลการแข่งขันในตลาด
  คุณสมบัติ
  • เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 25- 35 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายไม่น้อยกว่า 2 ปี  (หากเคยขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด หรือ หากจบการศึกษาสาขา IT หรือ วิศวกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ต้องประจำอยู่
  • สามารถวางแผนบริหารยอดขาย งานบริการ และการเก็บเงินลูกค้า
  • มีบุคลิก ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
  • หากมีประสบการณ์จากการขายหัวรถ หรืออุปกรณ์ GPS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ
  • มีทักษะในการนำเสนองานที่ดี
  • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองดี
  • มีบุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี   มีใจรักในการบริการและรักงานขาย  และศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ
  สวัสดิการ และผลตอบแทน
  • เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • ค่าโทรศัพท์ และค่า Internet
  • ค่าเดินทาง และค่าทางด่วน
  • ค่าสึกหรอรถยนต์
  • ค่าเบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • ประกันชีวิต และอุบัติเหตุกลุ่ม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ท่องเที่ยว และฝึกอบรมประจำปี
 • ลักษณะงาน
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ และ Update ข้อมูลสินค้าให้แก่ลูกค้าช่องทางต่างๆ
  • สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  • หาตลาดหรือช่องทางเพื่อเพิ่มยอดขาย
  • รักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่
  • รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ติดต่อประสานงาน ติดตามงานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
  • ทำรายงานการเข้าเยี่ยมลูกค้า และรายงานยอดประมาณการขายในแต่ละเดือน และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ ในงานขาย 2-5 ปี (หากมีประสบการณ์ในธุรกิจ  อุปกรณ์เทคโนโลยี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office,  Internet และ E-Mail ได้เป็นอย่างดี
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ
  • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองดี
  • มีบุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี   มีใจรักในการบริการและรักงานขาย
  สวัสดิการ และผลตอบแทน
  • เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • ค่าโทรศัพท์ และค่า Internet
  • ค่าเดินทาง และค่าทางด่วน
  • ค่าสึกหรอรถยนต์
  • ค่าเบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • ประกันชีวิต และอุบัติเหตุกลุ่ม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ท่องเที่ยว และฝึกอบรมประจำปี
 • เวลาทำงาน :    ทำงานเป็นกะ
                   กะที่ 1      ทำงาน      08.00 – 17.00 น.  (8 ชั่วโมง)
                  กะที่ 2      ทำงาน      08.30 – 17.30 น.  (8 ชั่วโมง)
                  กะที่ 3      ทำงาน      12.00 – 21.00 น.   (8 ชั่วโมง)
                  กะที่ 4      ทำงาน      20.30 – 08.30 น.  (12 ชั่วโมง)   
                  สำหรับกะที่ 4  ทำงานสัปดาห์ละ 4 วันหยุด 3 วัน
  ลักษณะงาน :-
  • รับแจ้งปัญหา จากช่องทางโทรศัพท์, อีเมลล์, ไลน์ และตอบข้อซักถาม และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า    
  • ติดต่อประสานงานภายใน เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า และติดตามผลการแก้ไขเพื่อแจ้งลูกค้า
  • แจ้งเตือนลูกค้าที่ใกล้สิ้นสุดประกันให้พิจารณาต่อประกัน หรือซื้อบริการเพิ่ม
  • จัดทำรายงานสรุปปัญหาหรือเรื่องที่ลูกค้าแจ้งมา
  • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ :-
  • เพศชาย / หญิง  อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office, Internet, Outlook ได้เป็นอย่างดี
  • มีใจรักการบริการ
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
  • ทำงานเป็นกะได้
  สวัสดิการนอกจากสวัสดิการพื้นฐาน
  • เงินโบนัสประจำปี
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • ค่าเบี้ยเลี้ยงทำงานล่วงเวลา
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • ฝึกอบรม
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานแต่ง, งานบวช, งานศพ  เป็นต้น
 •  Job Description
  –   พัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ และทันกับเวลาที่กำหนด
  –   กำหนดแนวทางและเทคนิคในเขียนโปรแกรมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
  –   วางแผนการตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานก่อนส่งมอบ
  –   ทำการตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานว่าสามารถนำไปใช้งานได้จริงหรือไม่ (Validation)
  –   จัดทำเอกสารการตรวจสอบความถูกต้องของระบบงาน
  –   จัดทำเอกสารการติดตั้งระบบงาน
  –   ให้คำแนะนำ  Developer ในทีมในการเขียนโปรแกรมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  –   วิเคราะห์ และให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานภายในเวลาที่จำกัด

  Qualifications
  –   ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  –   มีการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ หรือสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์
  –   มีประสบการณ์ในสายงานพัฒนาซอฟท์แวร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  –   มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Software Developer ไม่น้อยกว่า 4 ปี

  มีความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานดังนี้
  –   มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่อง Object – Oriented Analysis and Design ในการออกแบบซอฟท์แวร์
  –   มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ C# .NET application , Web Application  , Web Service  , Java ,Java Script ,SQL  , Bootstrap  , Maps  , GIS
  –   มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล PostgreSql และการใช้ Linux  Commandใช้
  –  มีความรู้ในเรื่อง Software Development Process, Software Development Life Cycle
  –   พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  –   มีทักษะความเป็นผู้นำ เรียนรู้เร็ว และมีความละเอียดรอบคอบ
 •  
  รายละเอียดการทำงาน
  • แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานของระบบงานจากลูกค้า และจากหน่วยงานภายในบริษัท
  • ประสานงานการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นและปัญหาในเชิงลึกได้
  • สนับสนุนเรื่องการร้องขอข้อมูลเชิงลึก ในเรื่องของรายงานและข้อมูลต่างๆ ของระบบ
  • ดูและติดตามการทำงานของระบบงานให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
   
  คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขา IT   หรือ สาขาทีเกี่ยวข้อง  
  • สามารถใช้งานคำสั่ง SQL และ Linux Command เบื้องต้นได้
  • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ การทำของระบบ Web Application
  • สามารถเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้ ไม่จำกัดเรื่องของภาษา
  • สามารถทำงานในภาวะที่กดดันได้
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ
   
 • ลักษณะงาน
  1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและองค์กร
  2. ลดปริมาณการร้องเรียนจากลูกค้า
  3. ทำแผนการตลาดกับกลุ่มลูกค้าเก่า
  4. ทำแผนกลยุทธ์ลดการยกเลิกใช้บริการของลูกค้า
  5. ทำรายงานสรุปความพึงพอใจของลูกค้า
  6. ทำ Welcome Call
   
  คุณสมบัติ
  1.   เพศชาย / หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป                                                                                                                2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง                    3. มีบุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ดี                                                                                                                    4.มีความสามารถทางภาษาอังกฤษพอใช้                                                                                                              5. ถ้ามีประสบการณ์ในสายงานบริการลูกค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ                                                    6. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด หรือค้างคืนต่างจังหวัดได้                                                                  7. ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี
  สวัสดิการ
  • เงินโบนัสประจำปี
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • ค่าเบี้ยเลี้ยงทำงานล่วงเวลา
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • ฝึกอบรม
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานแต่ง, งานบวช, งานศพ  เป็นต้น
 •  
  รายละเอียดตำแหน่งงาน
  1. กำหนดสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลของแต่ละผู้ใช้งาน ตรวจสอบการเข้าใช้ฐานข้อมูลของผู้ใช้
  2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำางานและจัดการค่าพารามิเตอร์ของฐานข้อมูลซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วของการดึงข้อมูลของผู้ใช้
  3. ดูแลจัดการข้อมูลที่จัดเก็บอยู่เบื้องหลังและการเรียกใช้ข้อมูลของผู้ใช้ที่อยู่เบื้องหน้า
  4. แก้ไขปรับปรุงการออกแบบทางกายภาพเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อที่การจัดเก็บข้อมูล
  5. ติดตั้งและทดสอบระบบจัดการฐานข้อมูลเมื่อต้องการปรับเปลี่ยนเวอร์ชัน
  6. รักษาป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานและควบคุมและกำาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลการจัดการข้อมูล วางรูปแบบจัดการและทดสอบแผนการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล
  7. ตรวจสอบเนื้อที่สำหรับจัดเก็บการสำรองข้อมูล ขั้นตอนการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลให้สามารถทำางานได้อย่างถูกต้อง
  8. จัดทำแผนรองรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลที่จัดเก็บ
  9. ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหัวหน้าส่วนงานไอที โปรแกรมเมอร์ที่มีการใช้งานฐานข้อมูล นักพัฒนาเว็บไซต์
  10. มอนิเตอร์ฐานข้อมูลต่างๆ และ Tuning ระบบเพื่อการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
  คุณสมบัติ
  1. จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสาตร์คอมพิวเตอร์  / วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  หรือเทคโนโลยี สารสนเทศ
  2. มีความรู้เกี่ยวกับ Database ที่สำคัญ
  3. มีความรู้ PostgreSQL
  4. มีประสบการณ์การทำงาน Software & Database อย่างต่ำ 2-3 ปี
  5. หากมีความรู้แบบ Non-Structure Database , กลุ่ม No-SQL Database  เช่น Mongo DB, HADOOP  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  คุณสมบัติอื่นๆ
  1. กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ตลอดเวลา
  2. ต้องการความเจริญก้าวหน้า Proactive Style
   
  สวัสดิการ
  1. เงินเดือน
  2. ค่า Incentive
  3. เงินโบนัสประจำปี
  4. ปรับเงินเดือนประจำปี
  5. ประกันสังคม
  6. ประกันอุบัติเหตุ
  7. ตรวจสุขภาพประจำปี
  8. ท่องเที่ยวประจำปี
  9. ฝึกอบรม
  10. เงินช่วยเหลือ (งานแต่ง, งานบวช, งานศพ ฯลฯ)
 • ลักษณะงาน :-
  • ติดตั้ง และซ่อมอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS)
  • แนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นแก่ลูกค้า
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้
  • สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ในขณะปฏิบัติงาน
  คุณสมบัติ :-
  • เพศชาย
  • ระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องยนต์ หรือไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • เรียนรู้งานเร็ว และทำงานเป็นทีมได้ รักงานบริการ และอัธยาศัยดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน
  • มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถทำงานต่างจังหวัด หรือทำงานในบางเสาร์-อาทิตย์ได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
  • มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
  สวัสดิการ
  • ค่าโทรศัพท์
  • ค่าเบี้ยเลี้ยงออกปฏิบัติงานต่างจังหวัด
  • ค่า Incentive
  • เงินโบนัสประจำปี
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • ฝึกอบรม
 • ลักษณะงาน :-
  • ติดตั้ง และซ่อมอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS)
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้
  • สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ในขณะปฏิบัติงาน
  คุณสมบัติ :-
  • เพศชาย
  • ระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องยนต์ หรือไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • เรียนรู้งานเร็ว และทำงานเป็นทีมได้ รักงานบริการ และอัธยาศัยดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน
  • มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถทำงานต่างจังหวัด หรือทำงานในบางเสาร์-อาทิตย์ได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
  • มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
  • มีที่พักอยู้ใกล้ศูนย์บริการ บางนา – ตราด กม.40
  สถานที่ปฏิบัติงาน
                  ศูนย์บริการ ถนนบางนา – ตราด กม.40
  สวัสดิการ
  • ค่าโทรศัพท์
  • ค่าเบี้ยเลี้ยงออกปฏิบัติงานต่างจังหวัด
  • ค่าเบี้ยเลี้ยงในการติดตั้ง และแก้ไข และเบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด
  • เงินโบนัสประจำปี
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • ฝึกอบรม