ความผิดการขับรถโดยไม่รูดบัตรแสดงตัวผู้ขับรถ

การขับรถโดยไม่แสดงตัวผู้ขับรถ หรือใช้ใบอนุญาตผิดประเภท ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย มีความผิดตามมาตรา 109
พนักงานขับรถ
– กรณีไม่แสดงตัวตน ผู้ตรวจการมีอำนาจสั่งให้มารายงานตัว หรือสั่งพักใบอนุญาตได้ไม่เกิน 180 วัน
– กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ประกอบการขนส่ง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขประกอบการขนส่ง มีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท